Blog Image

Svartalwen's kurser och träning

Varmt välkommen att höra av dig med förfrågan om kurser, läger och privatträning. Feel free to contact us with inquiries about courses, camps and private training.


Vi står för positiv inlärning och att både förare och hund ska förstå träningen och komma framåt tillsammans. Vi tror på individuell feedback och coachning - alla ekipage har olika förtjänster och utmaningar. Vårt mål är att du ska nå ditt mål!

Gilla gärna vår Facebooksida där alla kommande kurser publiceras löpande.

We stand for positive learning and that both handler and dog should understand the training and come forward together. We believe in individual feedback and coaching - we all have different virtues and challenges. Our goal is to help you reach your goal!

Please like our Facebook page, where all upcoming courses are published regularly.

Om Anna-Lena

Om Anna-Lena / About Anna-Lena Posted on Thu, January 24, 2019 20:12:15

Anna-Lena har sedan 1987 hållit de flesta typer av kurser inom SBK, från valp till olika typer av tävlingskurser. Håller idag mest kurser i uppletande, lydnad/brukslydnad, spår (med inriktning på tävlingsverksamhet) och apportering/retrieverjakt.

Utbildning och erfarenheter – Bruks/Lydnad: 1990 – SBK-Instruktör. 1997 – “Lärare i Hundtjänst” / “SBK-lärare” (utbildar SBK-instruktörer).

1990 – Tävlingsledare inom SBK. 2005 – “SBK-domare” (får döma alla klasser lydnad samt bruks utom skyddshundsgruppen).

Utbildat och tävlat sex hundar till svenskt brukschampionat (eller som det numer kallas svenskt spår/sök/rapportprovschampionat) och tre hundar till svenskt lydnadschampionat. Tävlat SM flertal gånger (fyra hundar) i spår, rapport, sök samt lydnad. Läs mer om hundarnas respektive meriter här.

Utbildning och erfarenheter – Jakt: Är provledare och Diplomerad WT-domare inom SSRK. Arrangerar och fungerar som provledare för B-prov och WT och dömer inofficiella B-prov och WT.

B-prov: Utbildat och startat sex hundar till lägst 1:a pris elitklass B-prov. Fem hundar har uppnått jaktprovschampionat; en svenskt JCh, två blev också NO JCh och två har blivit NORD JCh. Leia erhöll utöver nordiskt JCH dessutom danskt brukschampionat (en av ytterst få svenska retrievers som erhållit jaktprovschampionat i alla fyra nordiska länder!)

A-prov: Startat elitklass (SE, DK, FI) med fyra hundar (en till Cert i Vinnarklass, DK, två till 1:a pris SE och en till 2:a pris SE). 2:a placerad FRKs Rasmästerskap 2016.

Mästerskap: Har vunnit svenska Flatmästerskapet i Elitklass (1997 + 2012), Unghundsklass (2004) och varit i final i elitklass flertal gånger. Vunnit Norska Retrievermästerskapet/Unghund (2008), 3:a på Norska Retrievermästerskapet 2012. Vunnit svenska Labradormästerskapet 2012. Deltagit i Sveriges lag på Nordiska Mästerskapet för FCR 9 gånger (2010 – 2018). 2:a placerad på Nordiska Mästerskapet individuellt 2018. Vunnit Norska Retrievermästerskapet Veteran 2015. Startat en gång på Svenska retrievermästerskapet och en gång på nordiska retrievermästerskapet (lag). Startat två gånger på IWT. Vann finska WT-mästerskapet för FCR 2019.

Deltar kontinuerligt som apportörer på olika jakter.About Anna-Lena

Om Anna-Lena / About Anna-Lena Posted on Sat, January 12, 2019 11:19:36

Since 1987 held most types of courses within SBK (Swedish Workingdog Club), from puppy to different types of competition courses. Today, she holds most courses in search, obedience, tracking and retriever hunting.

Education and experience – Working / Obedience: 1990 – SBK-Instructor. 1997 – “SBK teacher” (educates SBK instructors).

1990 – Competition leader within SBK. 2005 – “SBK Judge”; (may judge all classes obedience and working except the “protection dog” group).

Educated and competed six dogs for Swedish working champion (or as it is now called Swedish track / search / report champion) and three dogs for Swedish obedience champion. Has competed at the Swedish Championship several times (with four different dogs) in tracking, reporting, search and obedience. Read more about the dogs’ respective qualifications here (only in Swedish, sorry).

Education and experience – Hunting: Test leader and graduated WT judge within the SSRK organization (Swedish Spaniel and Retriever Club). Arranges and acts as a test leader for B-tests and WT and judges unofficial B-tests and WT.

B-test: Trained and started six dogs at least 1st prize elite class B-test. Five dogs have achieved hunting champion titles; one Swedish JCh, two also became Norwegian JCh and two have become Nordic JCh. In addition to the Nordic JCH, Waternuts Caleigh also received the Danish Working champion title (one of very few Swedish retrievers who received a hunting champion title in all four Nordic countries!)

A-test: Started elite class (SE, DK, FI) with four dogs (one for Certificate in Winning class, DK, two for 1st prize SE and one for 2nd prize SE). 2nd placed at the Swedish Flatcoated Retriever championship in 2016.

Championship: Has won the Swedish Flatcoated Championship in elite class (1997 + 2012), Youth Class (2004) and has been in the final in elite class several times. Won the Norwegian Retriever Championship / Young Dog (2008), 3rd in the Norwegian Retriever Championship (master class) 2012. Won the Swedish Labrador Championship 2012. Won the Norwegian Retriever Championship Veteran 2015. In the Swedish team for Flatcoated Retriever at Nordic Championship 2010 – 2018. Once started on the Swedish Retriever Championship (2010) and once on the Nordic Retriever Championship (2016/team). Started twice at the IWT. Won the Finnish WT-championship for FCR 2019.

Continuously participates as picking-up on various hunts.