Blog Image

Svartalwen's kurser och träning

Varmt välkommen att höra av dig med förfrågan om kurser, läger och privatträning. Feel free to contact us with inquiries about courses, camps and private training.


Vi står för positiv inlärning och att både förare och hund ska förstå träningen och komma framåt tillsammans. Vi tror på individuell feedback och coachning - alla ekipage har olika förtjänster och utmaningar. Vårt mål är att du ska nå ditt mål!

Gilla gärna vår Facebooksida där alla kommande kurser publiceras löpande.

We stand for positive learning and that both handler and dog should understand the training and come forward together. We believe in individual feedback and coaching - we all have different virtues and challenges. Our goal is to help you reach your goal!

Please like our Facebook page, where all upcoming courses are published regularly.

Priser Privatträning/grupper

Info & priser / Info & prices Posted on Mon, January 28, 2019 17:09:49

I mån av tid tar vi emot enskilda ekipage och mindre grupper för privatträning. Enskilda ekipage företrädesvis på vardagar, grupper även på helger.

Du/ni bestämmer själv vad som ska tränas. Alternativt hjälper vi er med färdiga upplägg.

Förslag på upplägg bruks:
Uppletande, inlärning/problemlösning
Momentträning, t ex kryp, framåtsändande, fritt följ, inlärning/problemlösning

Förslag på upplägg jakt:
Unghund/nybörjare, inlärning/grunder
Fokus på stadga/fotgående
Fokus på markeringar/noggrannhet
Skotträning, inlärning/problemlösning
Dirigering, inlärning/problemlösning
Fokus på Working test
Viltträning inför B-prov
Vattenträning

Priser:
1 timme enskilt ekipage: 650 kr
1 timme två ekipage: 900 kr
2 timmar enskilt ekipage: 1 200 kr
2 timmar två ekipage: 1 600 kr
2 timmar tre ekipage: 1 950 kr
3 timmar två ekipage: 2 400 kr
3 timmar tre ekipage: 2 700 kr

Halvdagsträning (ca 3,5 tim): 3 500 kr, max 6 deltagare.

Heldagsträning – beror på upplägg och antal deltagare.

Vid träning med kallvilt, där vi står för vilt, tillkommer 30 kr/fågel.

Alla priser gäller kurs i Mölndal eller på Åland. Vid kurs på annan plats tillkommer reseersättning. Moms ingår i samtliga priser. Betalning via swish, faktura eller enligt överenskommelse. Företaget innehar F-skattsedel.Om Anna-Lena

Om Anna-Lena / About Anna-Lena Posted on Thu, January 24, 2019 20:12:15

Anna-Lena har sedan 1987 hållit de flesta typer av kurser inom SBK, från valp till olika typer av tävlingskurser. Håller idag mest kurser i uppletande, lydnad/brukslydnad, spår (med inriktning på tävlingsverksamhet) och apportering/retrieverjakt.

Utbildning och erfarenheter – Bruks/Lydnad: 1990 – SBK-Instruktör. 1997 – “Lärare i Hundtjänst” / “SBK-lärare” (utbildar SBK-instruktörer).

1990 – Tävlingsledare inom SBK. 2005 – “SBK-domare” (får döma alla klasser lydnad samt bruks utom skyddshundsgruppen).

Utbildat och tävlat sex hundar till svenskt brukschampionat (eller som det numer kallas svenskt spår/sök/rapportprovschampionat) och tre hundar till svenskt lydnadschampionat. Tävlat SM flertal gånger (fyra hundar) i spår, rapport, sök samt lydnad. Läs mer om hundarnas respektive meriter här.

Utbildning och erfarenheter – Jakt: Är provledare och Diplomerad WT-domare inom SSRK. Arrangerar och fungerar som provledare för B-prov och WT och dömer inofficiella B-prov och WT.

B-prov: Utbildat och startat sex hundar till lägst 1:a pris elitklass B-prov. Fem hundar har uppnått jaktprovschampionat; en svenskt JCh, två blev också NO JCh och två har blivit NORD JCh. Leia erhöll utöver nordiskt JCH dessutom danskt brukschampionat (en av ytterst få svenska retrievers som erhållit jaktprovschampionat i alla fyra nordiska länder!)

A-prov: Startat elitklass (SE, DK, FI) med fyra hundar (en till Cert i Vinnarklass, DK, två till 1:a pris SE och en till 2:a pris SE). 2:a placerad FRKs Rasmästerskap 2016.

Mästerskap: Har vunnit svenska Flatmästerskapet i Elitklass (1997 + 2012), Unghundsklass (2004) och varit i final i elitklass flertal gånger. Vunnit Norska Retrievermästerskapet/Unghund (2008), 3:a på Norska Retrievermästerskapet 2012. Vunnit svenska Labradormästerskapet 2012. Deltagit i Sveriges lag på Nordiska Mästerskapet för FCR 9 gånger (2010 – 2018). 2:a placerad på Nordiska Mästerskapet individuellt 2018. Vunnit Norska Retrievermästerskapet Veteran 2015. Startat en gång på Svenska retrievermästerskapet och en gång på nordiska retrievermästerskapet (lag). Startat två gånger på IWT. Vann finska WT-mästerskapet för FCR 2019.

Deltar kontinuerligt som apportörer på olika jakter.Om Janne

Om Janne / About Janne Posted on Wed, January 23, 2019 20:04:17

Janne är en inbiten jägare sedan tidiga ungdomsår med
stor erfarenhet som skytt och hundförare både på fågel- och klövviltjakt. Köpte sin första flat i början av 1990-talet som ren jakthund och apportör till de åländska vårjakterna på sjöfågel.

Utbildning och erfarenheter – Jakt: Är provledare inom finska
retrieverklubben och har arrangerat både B-prov och flatmästerskap på Åland.

B-prov: Utbildat och
startat tre hundar till elitklass B-prov. En fick ett 1:a pris och många 2:or
och 3:or, en blev Nordisk Jaktchampion (en av få finska flattar som blivit NORD JCH). Den nuvarande (Sonja) har hittills 1:a pris i ekl på B-prov i Sverige och Finland.

A-prov: Startat elitklass (SE, FI) med två hundar (båda två till 1:a pris SE). 2:a placerad FRKs Rasmästerskap 2018.

Mästerskap: Har vunnit finska
flatmästerskapet i Segrarklass (2014 & 2019) och öppenklass (2017), i final i
mästarfinalen ett flertal gånger. Startat i både svenska och finska retrievermästerskapet.
Deltagit i Finlands lag på Nordiska Mästerskapet för FCR 5 gånger.

Deltar kontinuerligt som apportör på olika jakter.In English – Info & prices

Info & priser / Info & prices Posted on Sun, January 13, 2019 10:00:19

If there is time, we welcome individuals and smaller groups for private training.

You decide what to train. Alternatively, we help you with complete arrangements.

Suggested set-up hunting:
Young dog / beginner, learning / basics
Focus on steadyness / heel-work
Focus on marking / accuracy in marking
Shot training, learning / problem solving
Blinds, learning / problem solving
Focus on Working Test
Game training for B-test
Water training

Prices:

1 hour single: 650 SEK

1 hour two participants: 900 SEK

2 hour single: SEK 1 200

2 hour two participants: SEK 1 600

2 hour three participants: 1 950 SEK

3 hour two participants: SEK 2 400

3 hour three participants: 2 700 SEK

Half-day training (approx. 3.5 hours): 3 500 SEK, max 6 participants.

All-day training – depends on the structure and number of participants.

For training with cold game, where we stand for game, 30 SEK / bird will be added.

All prices apply to courses in Mölndal or in Åland. When traveling to another place, there is a travel allowance. VAT is included in all prices. Payment by Swish, invoice or by agreement. The company holds F-tax.About Anna-Lena

Om Anna-Lena / About Anna-Lena Posted on Sat, January 12, 2019 11:19:36

Since 1987 held most types of courses within SBK (Swedish Workingdog Club), from puppy to different types of competition courses. Today, she holds most courses in search, obedience, tracking and retriever hunting.

Education and experience – Working / Obedience: 1990 – SBK-Instructor. 1997 – “SBK teacher” (educates SBK instructors).

1990 – Competition leader within SBK. 2005 – “SBK Judge”; (may judge all classes obedience and working except the “protection dog” group).

Educated and competed six dogs for Swedish working champion (or as it is now called Swedish track / search / report champion) and three dogs for Swedish obedience champion. Has competed at the Swedish Championship several times (with four different dogs) in tracking, reporting, search and obedience. Read more about the dogs’ respective qualifications here (only in Swedish, sorry).

Education and experience – Hunting: Test leader and graduated WT judge within the SSRK organization (Swedish Spaniel and Retriever Club). Arranges and acts as a test leader for B-tests and WT and judges unofficial B-tests and WT.

B-test: Trained and started six dogs at least 1st prize elite class B-test. Five dogs have achieved hunting champion titles; one Swedish JCh, two also became Norwegian JCh and two have become Nordic JCh. In addition to the Nordic JCH, Waternuts Caleigh also received the Danish Working champion title (one of very few Swedish retrievers who received a hunting champion title in all four Nordic countries!)

A-test: Started elite class (SE, DK, FI) with four dogs (one for Certificate in Winning class, DK, two for 1st prize SE and one for 2nd prize SE). 2nd placed at the Swedish Flatcoated Retriever championship in 2016.

Championship: Has won the Swedish Flatcoated Championship in elite class (1997 + 2012), Youth Class (2004) and has been in the final in elite class several times. Won the Norwegian Retriever Championship / Young Dog (2008), 3rd in the Norwegian Retriever Championship (master class) 2012. Won the Swedish Labrador Championship 2012. Won the Norwegian Retriever Championship Veteran 2015. In the Swedish team for Flatcoated Retriever at Nordic Championship 2010 – 2018. Once started on the Swedish Retriever Championship (2010) and once on the Nordic Retriever Championship (2016/team). Started twice at the IWT. Won the Finnish WT-championship for FCR 2019.

Continuously participates as picking-up on various hunts.About Janne

Om Janne / About Janne Posted on Fri, January 11, 2019 11:39:43

Janne is an enthusiastic hunter since early teens with great experience as hunter and dog handler on both bird- and deer/moose hunting. Bought his first flatcoat in the early 1990s as a pure picking-up dog for the Åland spring hunting on seabirds.

Education and experience – Hunting: Is a test leader in the Finnish retriever club and has arranged both B-tests and Flatcoated championships in Åland.

B-test: Trained and started three dogs for the elite class B-test. One received a 1st prize and many 2nd and 3rd prices, one became a Nordic Hunting Champion (one of very few Finnish flatcoats that has become NORD JCH). The current bitch (Sonja) has so far several 1st prizes in the elite class.

A-test: Started elite class (SE, FI) with two dogs (both to 1st prize SE). 2nd placed at the Swedish Flatcoated Championship in 2018.

Championship: Has won the Finnish Flatcoated championship in elite class (2014 & 2019) and open class (2017), has been in the championship final several times. Started in both the Swedish and the Finnish Retriever Championship. Participated in the Finnish team at the Nordic Championship for FCR 5 times (2010, 2011, 2013, 2014, 2018).

Continuously participates as picking-up on various hunts.